ရုတ္တရက္ လက္အဆစ္လြဲ၊အရုိးႀကိဳးျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚပတ္တီးစည္းနည္း