အစားအေသာက္ မူမမွန္ေသာ စိတ္ေရာဂါမ်ား(၁)

ကၽြန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ လူမူပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလွအပနွင့္ ဖက္ရွင္ အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အညီ အစားအေသာက္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ဖိစီးမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အေလွ်ာက္ အစားအေသာက္မူမမွန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာၾကသည္။

ထိုအစားအေသာက္ မူမမွန္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးသင့္သူမ်ားမွာ

  • အသက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရွိသင့္ေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္ထက္ လြန္စြာ ေလ်ာ့က်ေနသူမ်ား
  • အလြန္ဝသူမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို အလိုမက်ျဖစ္ေနေသာ လူနာမ်ား
  • ဓမၼတာ ပံုမွန္မလာသူမ်ား
  • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းလကၡဏာမ်ားနွင့္ ျပသေနသူမ်ား
  • အစာငတ္ခံေနသည္ဟု သံသယရွိဖြယ္ လကၡဏာမ်ားရွိသူမ်ား
  • ခဏခဏ အန္ေနေသာ လကၡဏာရွိသူ လူနာမ်ား
  • ၾကီးထြားမႈေနွးေနေသာ ကေလးမ်ား
  • ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၁ ရွိေသာ လူငယ္မ်ား ဆီးခ်ိဳမထိန္းနိုင္ျဖစ္ေနသည့္အခါ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္အေလးခ်ိန္အေပၚ လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး အလိုမက်ျဖစ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ ျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္း တို႔ရွိေနတတ္ပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ အစားအေသာက္ မူမမွန္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ
(၁) အစာစားလိုစိတ္ မရွိျခင္း(Anorexia nervosa)
(၂) အစားအစာ လြန္ၾကဴးစြာ စားသံုးျခင္း (Bulimia nervosa)
(၃) ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈ ကင္းမဲ့စြာ အလြန္အၾကဴးစားျခင္း (Binge eating disorder) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)