ေသြးတိုးေရာဂါ ႏွင့္ ေဆးဝါး

ေသြးတိုးေရာဂါခံစားေနရသူအမ်ားစုမွာ လိုအပ္ေသာေဆးပမာဏကို ဆရာဝန္ညြန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေသာက္သုံးရပါသည္။
သို႔မွသာ ေသြးတိုး၏ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကိုတားဆီးနိုင္၊ ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေသြးတိုးေရာဂါ အတြက္ေဆးဝါးမ်ားမွာ
(၁) Calcium channel blocker (ဥပမာ_ Amlodipine,Nefidipine)
ေသြးေၾကာက်ယ္၍ ေသြးေပါင္က်ေစသည္။
(၂) Angiotensin Receptor Blocker (ဥပမာ_ Losartan,Telmisartan)
ေသြးေၾကာက်ဥ္း၍ ေသြးတိုးျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။
(၃)Diuretics (ဥပမာ_ lasix, Indapamide)
ဆီးသြားေစ၍ ေသြးေပါင္က်ေစပါသည္။
(၄)Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ဥပမာ_ Enalapril, Perindopril)
(၅) Beta blocker (ဥပမာ_ propranolol)

◊◊ ေသြးတိုးရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

ေသြးတိုးရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားမွာ
(၁) ဆားႏွင့္အငန္ဓါတ္ အလြန္အကၽြံစားသုံးျခင္း
(၂) အရက္ေသာက္သုံးျခင္း
(၃) ေသြးတိုးမ်ိဳးရိုး ရွိျခင္း
(၄) ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ရွိျခင္း
(၅) ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားမွုမရွိျခင္း
(၇) ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း
(၈) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိျခင္း
(၉) ေဟာ္မုန္းေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားေနရျခင္း … တို႔ျဖစ္ပါသည္။

◊◊ ေသြးတိုးေရာဂါကိုေကာင္းစြာ မထိန္းသိမ္းနိုင္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။
ထိုျပသနာမ်ားမွာ
(၁) ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း
(၂) ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း
(၃) ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေစျခင္း
(၄) ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း
(၅) ႏွလုံးႀကီးျခင္း
(၆) မ်က္လုံးေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ားေပါက္၍ အျမင္အာ႐ုံထိခိုက္ျခင္း
(၇) ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။