ေဆးယဥ္ပါး ပိုးမ်ား

ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆးအေထြေထြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၍ တတ္ကၽြမ္းသူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ မေသာက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို စနစ္တက်မေသာက္သံုးသျဖင့့္

 • လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ေရာဂါကို မေပ်ာက္ကင္းျခင္း
 • ေဆးယဥ္ပါး၍ ေဆးမတိုးျခင္း
 • ပို၍ ေဈးၾကီးရံုမက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေသာ ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္းတို႔အျပင္
 • မိမိ၏ ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါ သူတစ္ပါးအား ျပန္႔သြားပါက ကုသနတၳိ ေဆးမရွိျဖစ္နိုင္ျခင္း စေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရေပမည္။

ေဆးယဥ္ပါးပိုး ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပိုးမႊားမ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆးဒဏ္ခံနိုုင္ရည္ မ်ိဳးဗီဇ ေျပာင္းလဲတိုးတက္သြားျပီး သာမန္ေသာက္သံုးေနေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသ၍ မေပ်ာက္ေတာ့ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ေဆးယဥ္ပါးပိုးမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား စနစ္တက် မေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ သာမက အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္သားမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို တိရစာၦန္ အစာမ်ားတြင္ ထည့္ေကၽြးၾကျခင္းေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ အူအတြင္း ဗီဇေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပြားကာ ေဆးယဥ္ပါးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေဆးယဥ္ပါး ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္

 • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မိမိ သေဘာအတိုင္း ေသာက္သံုးျခင္းဗီဇေျပာင္းသြား၍ ျဖစ္ပြားသည္ သာမက
 • ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါ သယ္ေဆာင္သူမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္း
 • ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသရာမွ ကူးစက္ခံရျခင္း
 • ေဆးယဥ္ပါးပိုးေအာင္းေနေသာ တိရစာၦန္ အသားမ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ျခင္း
 • ေဆးယဥ္ပါးပိုးရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရေျမ အသံုးအေဆာင္မ်ား ထိေတြ႔ရာမွ ကူးစက္ျဖစ္ပြားတတ္ပါေသးသည္။

ဤသို႔ ေဆးယဥ္ပါးမႈ မျဖစ္ရေအာင္

 • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းသူ ဆရာဝန္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာေသာက္သံုးရန္၊
 • တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈကို ဂရုစိုက္ရန္
 • တိရစာၦန္မ်ား က်န္းမာေရးမေကာင္းပါက တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပသ ကုသရန္
 • မလိုအပ္ဘဲ ေဆးရံုတက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
 • ေဆးရံုသို႔ မလိုအပ္ဘဲ လူနာေစာင့္မ်ားမ်ား မထားရွိရန္ ( အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ခုခံအားမေကာင္းေသာသူမ်ား ေခၚမလာရန္)
 • ေဆးရံုသို႔ လူနာသတင္းေမးလာေရာက္သူမ်ားကလည္း ေဆးရံုရွိ စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)