ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း နှင့်ပါတ်သက်၍ Dr.မြင့်ဦး(GP) မှ ဆွေးနွေးချက်