ဒီပီတီ ေခၚ ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး

ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခိုင္ ေရာဂါပိုး ၃မ်ိဳးကိုကာကြယ္ေသာေဆးမ်ားေပါင္းထားေသာ ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ မတိုင္မီ ကေလးအသက္ ၁လခြဲ၊ ၂လခြဲ၊ ၃လခြဲ တြင္ ထိုးေပးေသာကာကြယ္ေဆးျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍
ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးနွင့္ အစားထိုး သံုးလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။
၃ၾကိမ္ ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဆံုဆို႔ကာကြယ္ေဆး၏ ေရာဂါကာကြယ္ႏႈန္းမွာက်ဆင္းလာတတ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၂ နွစ္နွင့္ ၅ႏွစ္တြင္ ထပ္မံ အားျဖည့္ထိုးသင့္ပါသည္။
ေရာဂါျဖစ္ပြားပံု ေဒသေပၚမူတည္၍ အားျဖည့္ထိုးသင့္ပါသည္။
ၾကက္ညွာကာကြယ္ရန္ထုတ္ေသာ ကာကြယ္ေဆး ၂မ်ိဳးလံုးသည္ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်စြာ ထိုးနိုင္ေသာ္လည္း
ဒီပီတီတြင္ပါေသာ အမ်ိဳးအစားသည္ပို၍ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းကာ ကာကြယ္အားပိုေကာင္းပါသည္။ အသက္ ၁ နွစ္ မွ ၆နွစ္အတြင္း အားျဖည့္
၁ၾကိမ္ ထိုးသင့္ပါသည္။
ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးကို ၅ၾကိမ္ ထိုးသင့္ပါသည္။