ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္တိုင္း စစ္ေဆးသင့္ေသာ သင္၏ေျခေထာက္

Q: ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ သင္၏ေျခေထာက္ကို မည္မၽွၿခိမ္းေျခာက္ေနသလဲ သင္သိပါသလား?
ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ား၏ % သည္ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ေျခေထာက္အနာျဖစ္ျခင္းကို သတိမမူမိ၍ ေျခေထာက္ဆုံးရွူံးျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမဲမျပတ္ သတိထားသင့္ေသာ ဆီးခ်ိဳ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆီးခ်ိဳ ေျခေထာက္အနာကို
မည္သို႔ကာကြယ္၊ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) ေျခေထာက္ကိုသန႔္စင္ေစရန္ေရ၊ဆပ္ျပာႏွင့္ေဆးေၾကာပါ
သတိျပဳရန္မွာ။ ။ ေဆးေၾကာပီးပါက ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္သုတ္ရပါမည္။ ေျခေထာက္ၾကားမ်ားကိုပါ
စင္ေအာင္သုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ အပူေလာင္နိုင္သျဖင့္ေရေႏြးကို မသုံးသင့္ပါ။

(၂ )ေျခသည္းကို သတိထားညႇပ္သင့္ပါသည္
သတိျပဳရန္မွာ။ ။ ေျခသည္းညႇပ္ရာတြင္ ေျခစြယ္ေပၚေအာင္မညႇပ္သင့္ပါ၊ ေျခစြယ္ငုတ္ရာမွ ပိုးဝင္နိုင္သည္။
ေျခသည္းေထာင့္အား တံစဥ္းႏွင့္သာ တိုက္ရပါမည္။

(၃) ေျခေထာက္ေအာက္ကိုအနာရွိမရွိ မွန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးေပးပါ
သတိျပဳရန္မွာ။ ။မိမိေျခေထာက္တြင္ အသားမာတက္ျခင္း၊ ငါးမ်က္စိျဖစ္ျခင္းတို႔ေတြ႕ရွိပါက မိမိဘာသာ ဆြဲခြာျခင္း၊
ေဆးလိမ္းျခင္း တို႔ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္၍ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကား သည့္အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာက္သင့္ပါသည္။

(၄) ေျခေထာက္ကို မေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္
ေျခေထာက္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းသည္ ေျခဖေနာင့္အက္ကြဲျခင္း၊ အသားလန္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ ပိုးဝင္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေျခေထာက္ကို သံလြင္ဆီ၊ ေရဓါတ္ျဖည့္တင္းေသာ လိုးရွင္း လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အသားအေရ မေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
(၅) မိမိႏွင့္ သင္ေတာ္ေသာဖိနပ္အားေရြးခ်ယ္စီးပါ
မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ဖိနပ္ နံပါတ္ကိုသာေရြးခ်ယ္စီးသင့္ပါသည္။ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ဖိနပ္(ဥပမာ canvas) ဖိနပ္ကို
ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ ဖိနပ္ အျမင့္၊ ေျခေခ်ာင္းေပၚေသာဖိနပ္မ်ားက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစ သျဖင့္ မေရြးခ်ယ္သင့္ပါ။
ဤသို႔ကာကြယ္ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳရင္းမွ ေျခေထာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက ဆရာဝန္ဆီသို႔ ခ်က္ျခင္း သြားေရာက္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းက အနာပိုမိုႀကီးေစၿပီး အနာက်က္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ေစပါသည္။