ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အနၱရာယ္

ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္တိုင္း ေၾကာက္ၾကေသာ ဆီးခ်ိဳ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ေက်က္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ၏ ေသြးေၾကာပ်က္စီးေစေသာ အက်ိဳးဆက္က ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားျခင္းေရာဂါမ်ား ပူးတြဲျဖစ္လၽွငိ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ ပိုမိုျဖစ္မိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါလကၡဏာမ်ားမွာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းကို ညႊန္းျပပါသည္။

img

(၁) မ်က္လံုးဝန္းက်င္ႏွင့္ေျခေထာက္မ်ား ေဖာေယာင္လာျခင္း (အထူးသျဖင့္ နံနက္ပိုင္း)

(၂)ပါးစပ္ပ်က္ျခင္း၊ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊က်ိဳ႕ထိုးျခင္း

(၃)ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ အစပိုင္းတြင္ ဆီးသြားမ်ားျခင္း၊ ညဘက္ဆီးသြားျခင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီးနည္းျခင္း

(၄) ျဖဴေဖ်ာ့၍ ေသြးအားနည္းျခင္း

(၅)ေမာျခင္း၊အဆုတ္တြင္းေရဝင္ျခင္း

(၆) အသားေရာင္ ညိဳညစ္လာျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္သည္မ်ားမွာ

img

📣ဆီးစစ္ျခင္း ဆီးထဲတြင္ အသားဓာတ္( Albumin)ကို တိုင္းတာ၍အသားဓာတ္ပါလၽွင္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္၊ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈကို ေစာစီးစြာသိႏိုင္သည္ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားတႏွစ္တႀကိမ္ဆီးစစ္သင့္ပါသည္

📣 ေက်ာက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္မႈစစ္ေဆးျခင္း( urea,creatinine)တို႔ျဖင့္သိရွိႏိုင္ပါသည္ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရျခင္း၊
ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးကုသရျခင္းတို႔အထိ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအားေကာင္းမြန္စြာကုသ ျခင္းတို႔ႏွင့္ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။

img

မယ္တင္ (ေဆး ၁)