အျမင္အာ႐ုံကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဆီးခ်ိဳ

ဆီးခ်ိဳ ေဝဒနာရွင္မ်ား သတိမမူမိေသာ ဆီးခ်ိဳ၏ေနာက္ဆက္တြဲမွာ မ်က္စိမွုန္ျခင္း၊ ေရတိမ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္
ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ မ်က္စိအတြင္းရွိ ေသြးေၾကာမ်ားကိုေရာင္ရမ္းေစ၍ မ်က္လုံးအိမ္အတြင္း မေကာင္းေသာ
အရည္မ်ားစု၍ အျမင္အာ႐ုံထိခိုက္ေစသည္။
အမ်ားစုမွာေရာဂါအစတြင္ထူးျခားလကၡဏာမျပပါ။ လကၡဏာျပေသာ အခ်ိန္တြင္မူ အျမင္အာ႐ုံထိခိုက္ၿပီး
ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

သတိထားသင့္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာ
(၁) မိမိအျမင္အာ႐ုံ ျမင္ကြင္းအတြင္းတြင္ အဖတ္မ်ား၊ အမွုန္မ်ား လႊင့္ေမ်ာလာသည္ဟုခံစားရျခင္း
(၂) အျမင္အာ႐ုံဝါးလာျခင္း
(၃) အျမင္အာ႐ုံ ျမင္ကြင္း တစ္ေနရာတြင္ အမဲေရာင္အကြက္ ျမင္ေနရျခင္း
(၄) အေရာင္မ်ားမသဲကြဲျခင္း

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
ဆီးခ်ိဳ ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ အျမင္အာ႐ုံ မထိခိုက္ခင္ ႀကိဳတင္၍မ်က္စိဆရာဝန္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စစ္ေဆးၿပီး ႀကိဳတင္
ကုသသင့္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္၊အခ်ိဳဓာတ္၊ေသြးေပါင္ ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။