အဆိပ္​ေၿဖ အဆီက်နည္းလမ္း အပိုင္း (၁) [ Detox Water ]