သြားပိုးစားေရာဂါ

သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ားအနက္ သြားပိုးစားေရာဂါ (Dental Caries) ႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါ (Periodontal Disease) တို႔သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ ေရာဂါႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ သြားပိုးစားေရာဂါသည္ အမ်ား အားျဖင့္ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားတြင္ ပိုမုိျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး သြားဖံုးေရာဂါမွာမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူတို႔တြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

သြားပိုးစားေရာဂါ (Dental Caries)
သြားပိုးစားေရာဂါသည္ လူအခ်ဳိ႕ထင္ျမင္ေနၾကသကဲ့သို႔ သြားကိုပိုးေကာင္က ကိုက္စားျခင္း မဟုတ္ေခ်။ သြားေခ်းလႊာ (Bacterial Plaque) ဟုေခၚေသာ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေစးကပ္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အလႊာပါးသည္ အဓိကအားျဖင့္ သြား၏၀ါးေသာမ်က္ႏွာျပင္ရွိအခ်ဳိင့္မ်ား၊ အစင္းမ်ား သြားတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္းၾကားေနရာမ်ား၊ သြားႏွင့္သြားဖံုးဆံုရာေနရာမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ေနတတ္သည္။

ယင္းသြားေခ်းလႊာထဲရွိ အခ်ဳိ႕ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိၿပီးေစးကပ္ေသာအစာမ်ား အထူးသျဖင့္ သၾကားဓာတ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အစားအစာတို႔ ေပါင္းစပ္မိၿပီး အခ်ဥ္ေပါက္ဓာတ္ျပဳရာမွ အက္စစ္ေပ်ာ့ တစ္မ်ဳိးထြက္လာသည္။ ထုိအက္စစ္ကသာ သြားႏွင့္ထိေတြ႔ၿ႔ပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သြားတြင္ အေပါက္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစကာ သြားပိုးစားေရာဂါ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သြားပိုးစားျခင္းကို အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက ပိုးစားျခင္းမဟုတ္၍ သြားေဆြးေျမ႕ျခင္း (Dental Decay) ဟုေခၚဆိုၾကသည္။

သြားပိုးစားေရာဂါျဖစ္ပြားပံုအဆင့္ဆင့္
ေႂကြသြားလႊာတြင္သြားပိုးစားျခင္း ။ ။ သြားပိုးစားျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ပထမဦးစြာ သြား၏ အျပင္ဘက္ဆံုး အလႊာျဖစ္သည့္ ေႂကြသြားလႊာတြင္ အမဲစက္ အမဲေပ်ာက္မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ထိုမွအေပါက္ငယ္ အသြင္ေျပာင္းလွ်က္ ပိုမိုႀကီးလာႏိုင္သည္။ ဤအလႊာအတြင္း သြားပိုးေပါက္ျဖစ္လွ်င္ ေ၀ဒနာမခံစားရေသာ္လည္း ထိုသြားပုိးေပါက္ထဲသို႔ အစာ မ်ား၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသို႔သြားပိုးေပါက္ကို သတိျပဳမိလာပါက သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ထံတြင္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈကုသမႈကို ခံယူပါ။ အကယ္၍ သြားပိုးစားေရာဂါ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာပါက ေအာက္ရွိ ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာကို ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာတြင္သြားပိုးစားျခင္း ။ ။ ဤအလႊာတြင္ သြားပိုးစားျခင္းျဖစ္လွ်င္မူ အပူ၊ အေအး အစာမ်ားစားသံုးလွ်င္သြားက်င္မႈေ၀ဒနာကို စတင္၍ခံစားရသည္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျပသ၍ ကုသမႈကို ခံယူသင့္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ကုသမႈကို မခံယူပါက ေအာက္ဘက္ရွိ မႊသြားလႊာကို သြားပိုးစားေရာဂါ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားႏုိင္သည္။

မႊသြားလႊာအတြင္း သြားပိုးစားျခင္း ။ ။ ဆင္စြယ္ႏွစ္လႊာသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သြားပိုးစားျခင္း ျဖစ္စဥ္သည္ အခ်ိန္မီကုသမႈ မခံယူလွ်င္ မႊသြားလႊာဟုေခၚေသာ ေသြးေၾကာမ်ားရွိရာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ သြားကိုက္ေ၀ဒနာကို ခံစားရေပမည္။

သြားပိုးစားျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ား
မႊသြားလႊာအထိေရာက္ရွိသြားေသာ သြားပိုးစားျခင္းျဖစ္စဥ္ကို မကုသဘဲထားရွိပါက အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သြားတြင္ရွိေသာ အာ႐ံုေၾကာမ်ား ပုပ္သြားပါမည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ အာရံုေၾကာမ်ား ေသဆံုးပုပ္သိုးသြားျခင္းေၾကာင့္ သြားကိုက္ျခင္း၊ သြားနာျခင္းေ၀ဒနာကို ခံစားခ်င္မွ ခံစားရေပမည္။ ၾကာလွ်င္ သြားသည္ မူလအေရာင္မွ တျဖည္းျဖည္းအေရာင္ေျပာင္းၿပီး ညိဳမဲသြားႏုိင္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ပါးစပ္၊ မ်က္ႏွာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလံုး ေရာင္ရမ္းၿပီး အစာမစားႏုိင္ျခင္း၊ အလုပ္ အကိုင္ပ်က္ျခင္း၊ အအိပ္ပ်က္ျခင္း စသည့္ အျခားမလိုအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည္။

ေရာဂါပိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ သြားျမစ္ထိပ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္ ေရာဂါပိုး မ်ားသည္ ေသြးေၾကာမ်ားထဲသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ကာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ အသက္ အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္အထိ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည္။

မိမိကို္ယ္တုိင္ သြားပိုးစားေရာဂါကို စစ္ေဆးျခင္း
သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါအမ်ားစုသည္ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ ေရာဂါမ်ားမဟုတ္ပါ။ သြားပိုးစားေရာဂါသည္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္ရန္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာတတ္သည္။ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ားသည္ ျဖစ္ကာစတြင္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ မခံစားရသျဖင့္ သတိမမူမိျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေရာဂါမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ မိမိခံတြင္းကို စနစ္တက်ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္မွသာ ဘ၀တစ္သက္လံုးတြင္ အထိေရာက္ဆံုး၊ ကုန္က်မႈအနည္းဆံုး ႏွင့္ အက်ဳိးအရွိဆံုး ကာကြယ္မႈကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္ ခံတြင္း ကင္ဆာေရာဂါမ်ဳိးပင္လွ်င္ အခ်ိန္မီသိရွိပါက ထိေရာက္စြာကုသႏုိင္ေလသည္။

မိဘမ်ားသည္လည္း ကေလးမ်ား၏ သြားအေရအတြက္ႏွင့္သြားအေရာင္ကို မွန္မွန္စစ္ေဆးေပးရန္ လိုအပ္သည္။

မိမိကို္ယ္တုိင္ သြားပိုးစားေရာဂါကို စစ္ေဆးရာတြင္ ပါးစပ္ကိုေသခ်ာစြာ ေရႏွင့္အာလုပ္က်င္းၿပီးမွ မိမိသြားမ်ားကို မွန္ေရွ႕၌ လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ ရသည့္ေနရာတြင္ မွန္မွန္စစ္ေဆးပါ။ လိုအပ္ပါက အျခားသူမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူပါ။

အစာ၀ါးသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ အမဲစက္ အမဲေၾကာင္းေလးမ်ားေတြ႔လွ်င္ သြားပိုးစား ေရာဂါဟု သံသယျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေရွ႕သြားမ်ားတြင္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ စတင္ၿပီး သြားပိုးစားတတ္ပါသည္။ ဤသို႔သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မ်ားေတြ႔ရွိပါက သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ကို အျမန္ဆံုးျပသသင့္သည္။ ထို႔ျပင္သြားမ်ား တြင္ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္၍ အစာ၀င္ေနလွ်င္ မနာက်င္မီ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ထံျပသၿပီး အခ်ိန္မီကုသ မႈခံယူပါက သြားပိုးစားေရာဂါကို ရပ္တန္႔ေစၿပီး သြားႏႈတ္ပစ္ရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Dr.Sai