ငယ္ရြယ္စဥ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏ဆိုးက်ိုးမ်ား

လူပ်ို အပ်ိုေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ၁၃-၁၄နွစ္မွစ၍ အသက္၁၈နွစ္မတိုင္မီျကားထဲတြင္ လိင္ဆက္ဆံလ်ွင္ က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားျခင္း

ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ လိင္ပညာေပးဗဟုသုတ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ငယ္ရြယ္စဥ္ဆက္ဆံသူ မိန္းကေလးငယ္အမ်ားစု၏ တဲြဖက္သည္ အသက္ပို၍ႀကီးေသာသူမ်ားျဖစ္ေနတတ္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ရန္ ညိွႏိႈင္းမရျဖစ္တတ္ၿပီး သူတို႔အလိုကိုလိုက္ေလ်ာရေလ့႐ွိသည္။ (ဥပမာ – ကြန္ဒုံးမသုံးပဲဆက္ဆံျခင္း)

(၂) သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားျခင္း

အသက္၂၀ မတိုင္ခင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေစသည္။ အဆိုပါကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္(human papilloma virus) သည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွကူးစက္ႏိုင္သည္။

(၃) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွျဖစ္ႏိုင္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံုးမႈႏႈန္းသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားတြင္ပို၍မ်ားသည္။ ၁၅ႏွစ္ႏွင့္၁၉ႏွစ္ၾကားတြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေသဆုံးမႈသည္ ၂၀ႏွင့္၂၄ႏွစ္ၾကား ေသဆုံးမႈ၏ ၂ဆခန္႔ရိွသည္။ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္၁၄ႏွစ္ၾကား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အသက္၂၀ေနာက္ပိုင္းထက္ ငါးဆခန္႔ပို၍မ်ားသည္။ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းလည္းပို၍မ်ားသည္။ ထိုသုိ႔ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း(သုိ႔)ပိုးဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္အသက္ဆုံး႐ႈံးရသည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသက္၂၀ေအာက္တြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လ်ွင္ စပ်စ္သီးသေႏၶတည္ျခင္းပို၍အျဖစ္မ်ားသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းေသြးတိုးျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကင္ဆာအျဖစ္လည္း
ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လ်ွင္ လူသိမခံဝ့ံျခင္း (သုိ႔) ႐ွိသည္ကိုမသိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗိုက္မအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သံဓာတ္အားနည္းျခင္းလည္းျဖစ္တတ္သည္။ ကေလးအတြက္ပိုလိုအပ္သည္သာမကပဲ မိခင္မွာလည္းဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲအရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေသြးတိုးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းပို၍အျဖစ္မ်ားသည္။ အရမ္းငယ္ရြယ္ေသာမိခင္မ်ားတြင္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ရိွအ႐ိုးမ်ားသည္ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမြးရခက္ခဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။

(၄)လူမႈေရးနွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ား

သူငယ္ခ်င္း၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၏ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္းကိုခံရတတ္သည္။ ေက်ာင္း တကၠသိုလ္မၿပီးေသးလ်ွင္ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရႏိုင္ေျခမ်ားသည္။ ေမြးလာေသာကေလးကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမ်ိဳးလည္း႐ွိႏိုင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္မ်ားမွေမြးလာေသာကေလးမ်ားသည္ ပညာေရးဆုံးခန္းမတိုင္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္တတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိဘ ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္။

(၅) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ား

လက္ထပ္၍အတူေနျခင္းမဟုတ္ပဲ သမီးရည္းစားအျဖစ္ႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစုတြင္ေတြ႔ရေလ့႐ွိသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္၍ သတ္ေသျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိအပ်ိဳ လူပ်ိဳဘဝကို တန္ဖိုးမထားတတ္ေတာ့ပဲ ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားလာ၍ လိင္မွတဆင့္ကူးေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုအျပစ္ရိွသလိုခံစားရျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္လမ္းမွားမေရာက္ေစရန္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားက အၾကံေပးလမ္းၫႊန္ရန္လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္လာလ်ွင္လည္း ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း႐ုံႏွင့္မၿပီးပဲ ကြၽမ္းက်င္ရာပညာ႐ွင္မ်ားထံသုိ႔သြားၿပီး လိုအပ္ေသာေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးလုပ္သင့္ပါသည္။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္
ေႏြ