အလြန္အက်ြံခ်စ္ပဲြဝင္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိုးမ်ား

ခ်စ္တင္းႏွီးေနွာျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမွုေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းပုံမွန္လုပ္သလိုျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈေကာင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အလြန္အကြၽံသံဝါသျပဳျခင္းသည္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁)ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း

ဖိုမဆက္ဆံျခင္းသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခြၽးထြက္၍ ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရဓာတ္ျပန္လည္မျဖည့္တင္းပဲ အလြန္အကြၽံဆက္ဆံလ်ွင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အတူမေနခင္ ႏွင့္အတူေနစဥ္အတြင္း အရက္ေသာက္လ်ွင္ပို၍ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

(၂)ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ေနျခင္း

လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေလ့က်င့္ခန္းအျပင္းစားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အကြၽံလုပ္ပါက ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ေစမည္ျဖစ္သည္။

(၃)ေသြးေျခဥျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ပဲြဝင္ျခင္း၏အမွတ္အသားမ်ား

အထူးသျဖင့္အခ်စ္ၾကမ္းေသာသူမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့႐ွိသည္။ ဒူး၊တံေတာင္ႏွင့္ေက်ာကုန္းစေသာေနရာမ်ားတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္လည္ပင္း၊ဂုတ္သားစေသာ လူျမင္လြယ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုက္ရာ(သို႔)ကုတ္ရာမ်ား(love bite/love marks)ရိွေနပါက လူမ်ားၾကားသို႔သြားရန္အခက္အခဲေတြ႔ေစႏိုင္သည္။

(၄)လိင္အဂၤါါႏွင့္အနီးနားတဝိုက္တြင္နာက်င္၍ေရာင္ရမ္းေနတတ္ျခင္း

တခါတရံတြင္ အလြန္နာက်င္ေန၍ လမ္းေလ်ွာက္ရခက္ခဲျခင္းပင္ျဖစ္ေစတတ္သည္။

(၅)ဆီးလမ္းေျကာင္းပိုးဝင္ျခင္း

မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားလ်ွင္ပို၍ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္၍ အတူမေနခင္နွင့္ ေနျပီးခ်ိန္တြင္ဆီးကိုကုန္စင္ေအာင္သြားသင့္သည္။

img

(၆)ခါးနာျခင္း

အတူေနရာတြင္ ခါးအားအလြန္သုံးရေသာေျကာင့္ အလြန္အက်ြံဆက္ဆံလ်ွင္ ခါးနာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို့ေျကာင့္ခါးနာသက္သာေသာပုံစံမ်ိုးကိုေျပာင္းသင့္သည္။

(၇)ထိပ္ဆုံးေရာက္ရန္ခက္ခဲျခင္း

ဆက္ဆံမွုအျကိမ္ေရမ်ားလာေသာအခါ ေယာက်ာ္းမ်ားတြင္ အထြတ္အထိပ္ခံစားမွုရရိွနိုင္စြမ္းေလ်ာ့နည္းလာတတ္သည္။ သုိ့ရာတြင္စိုးရိမ္စရာေတာ့မရွိပါ။ အမ်ားစုသည္ အတန္ျကာအနားယူျပီးေသာအခါပုံမွန္စြမ္းေဆာင္ရည္ျပန္ရနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မရလ်ွင္မူ က်ြမ္းက်င္ရာဆရာဝန္နွင့္ျပသင့္သည္။

အခ်ုပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ တန္ေဆးလြန္ေဘးဆိုသက့ဲသို့ပင္ အလြန္အက်ြံဆက္ဆံမွုျပုျခင္းကိုေရွာင္ရွားသင့္သည္။ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးသည္ စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းလည္းမတူေပ။ ထို့ေျကာင့္ မိမိလက္တဲြေဖာ္နွင့္ညိွနိွုင္း၍ နွစ္ဦးစလုံးသက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး ေန့စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္းထိခိုက္မွုမရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္

ေနြ