အေရးေပၚ နွလံုးေသြးေၾကာလႊဲ ခြဲစိတ္မႈ

ဤခြဲစိတ္မႈ၏ အားသာခ်က္မွာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ကုသနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္
၁။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္းမ်ား ခံယူထားေသာ္လည္း ရင္ဘတ္ ျပန္ျပန္ ေအာင့္ေနျခင္း
၂။ ေသြးေၾကာခ်ဲ့ရန္ ေသြးေၾကာပံုမွန္မဟုတ္ေသာ၊ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ လူနာမ်ား
၃။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားေပၚေနေသာ နွလံုးႂကြက္သားပုပ္ျခင္း
၄။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္း ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ေသြးေၾကာခ်ဲ့ ခြဲစိတ္မႈ လိုအပ္ေသာ လူနာမ်ား
၅။ ယခင္က ေသြးေၾကာခ်ဲ့ဖူးေသာ လူနာမ်ား

ဤကုထံုး၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ
၁။ ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ နွလံုးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ လိုအပ္ျခင္း
၂။ နွလံုးႂကြက္သားပုပ္ေသာ ေနရာတြင္ ေသြးထြက္ေနပါက အသံုးမျပဳနိုင္ျခင္း
၃။ အေျခအေန မတည္ၿငိမ္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကီးျခင္း