ခ်က္ႀကိဳး ထြက္က်ျခင္း

ခ်က္ႀကိဳး ထြက္က်လၽွင္ ကေလးငယ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိနိုင္ပါသနည္း

ခ်က္ႀကိဳးထြက္က်ျခင္းသည္ အမိ တင္ပါးဆုံရိုးကြင္းအတြင္းသို႔ ကေလးမဝင္ေသးသျဖင့္ ခ်က္ႀကိဳးမွာ ကေလးႏွင့္ အမိတင္ပါးဆုံ
ရိုးကြင္းၾကားမွ ထြက္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်က္ႀကိဳးသည္ ကေလးႏွင့္ တင္ပါးဆုံးရိုးကြင္း ၾကားညပ္ကာ ကေလးငယ္ထံ ေသြးအေရာက္နည္းသြားနိုင္ပါသည္။
တစ္ဖန္ ခ်က္ႀကိဳး အျပင္ထိ ထြက္က်လာေသာ မိခင္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ ေလေအးႏွင့္ ထိေတြ႕မွုေၾကာင့္ ခ်က္ႀကိဳးတြင္း ေသြးေၾကာမ်ား
က်ဳံ႕သြားတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးထံ ေအာက္ဆီဂ်င္ အေရာက္ ထပ္နည္းသြားနိုင္ပါသည္။

အမိဝမ္းတြင္းရွိစဥ္ အသက္ရွုျခင္း၊ အစာပိုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ခ်က္ႀကိဳးမွ ေသြး ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းေၾကာင့္
ကေလးငယ္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရေတာ့ပဲ ႏွလုံးခုန္ မမွန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္းတို႔အျပင္ အသက္ဆုံးရွုံးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္မ်ား အေနျဖင့္ မီးဖြားခါနီး ဗိုက္နာလာသည္မွ စ၍ အိမ္သာ တက္ရာတြင္ သတိထားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အိမ္သာသြားလၽွင္ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ေခၚပါ။
တံခါး ခ်က္မခ်ပါႏွင့္။
တစ္ခုခု ထြက္က်လာသည္ထင္က အကူအညီ ေအာ္ေခၚပါ။