အေအးမိဖ်ားနာသိေကာင္းစရာ

အေအးမိဖ်ားနာျဖစ္ပီဆိုပါက ကိုယ္ပူတက္ျခင္း၊ နာရည္ယိုျခင္း၊လေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို (၁) ပတ္မွ (၂) ပတ္အထိ ခံစားရနိုင္ပါသည္။
အေအးမိဖ်ားနာျခင္းျဖစ္လၽွင္ သက္သာေစေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားမွာ
(၁) ေရဓါတ္လုံေလာက္စြာ ျဖည့္တင္းပါ
ေရ၊အသီးေဖ်ာ္ရည္၊ ပ်ားရည္ႏွင့္သံပရာရည္တို႔က ေရဓါတ္ ကုန္ဆုံးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ခၽြဲက်ပ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။
(၂)ေကာင္းမြန္စြာအနားယူပါ
အနားယူျခင္းက ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစပါသည္
(၃)လည္ပင္းနာျခင္း သက္သာေစရန္မွာ
• ဆားငံရည္ေႏြးႏွင့္ ပလုပ္က်င္းျခင္း
• ငုံေဆးငုံျခင္း
(၄) ကိုယ္ပူတက္ျခင္း သက္သာေစရန္မွာ
ပါရာစီတေမာ ကဲ့သို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္၊ ဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆးမ်ားေသာက္သုံးနိုင္သည္။
(၅)ႏွာပိတ္ျခင္း၊ႏွာရည္ယိုျခင္းအတြက္
ေရေႏြးေငြ႕႐ူျခင္း၊ ႏွာေစးေပ်ာက္ေဆး(ဘာမီတြန္)ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားေသာက္နိုင္ပါသည္။