ဓာတ္မတည့္ျခင္း အျဖစ္မ်ားေသာ ေဆးမ်ား၊ အစာမ်ား

၁။ပင္နီဆလင္ အုပ္စုေဆးမ်ား
၂။ဆာလဖာ / ကန္႔ဓာတ္ ပါေသာေဆးမ်ား
၃။ ဘားပလက္ (Burplex)အုပ္စု ေဆးမ်ား
၄။ ပဋိဇီဝ ထိုးေဆးမ်ား
၅။ ဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္ ထိုးေသာ ေဆးမ်ား
၆။ေႁမြဆိပ္၊ ပ်ားဆိပ္ စသည့္ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
၇။ လိပ္ဥ၊ ေႁမြဥ စေသာ ထူးဆန္းေသာ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး
၈။ ပင္လယ္ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳး
၉။ ပင္လယ္စာမ်ား