နာတာရွည္ အဆုတ္ပြျခင္း

နာတာရွည္ အဆုတ္ပြျခင္း ဆုိသည္မွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ကို စစ္ထုတ္ေပးေနေသာ အဆုတ္ရွိ ေလအိတ္ငယ္ေလးမ်ား ပ်က္ဆီး၍ ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေသာ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ေပသည္။
ဤေရာဂါသည္
-ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း
ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ (ဥပမာ- ေလာင္စာမီးခိုးမ်ားရူရိႈက္ျခင္း၊ ျခင္းေဆးေခြႏွင့္ အျခားေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား)
-အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မီးေသြးမႈန္႔၊ ေက်ာက္မႈန္႔စသည္တို႔ ရူရူိက္ရျခင္း
-အဆုတ္ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲအခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ျခင္း( ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကေလးအရြယ္တြင္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္)
-ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာအဆုတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ဖူးျခင္း
-ေဆးရြက္ၾကီးရူျခင္း စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္ အသက္ရူေသာ ေလထုတြင္းရွိ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး
-မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္လည္း အနည္းငယ္ပါဝင္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါသူမ်ားသည္ အသက္ ၄၀ေက်ာ္ အရြယ္
-ေခ်ာင္းဆိုး သလိပ္ထြက္ျခင္း (ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားတြင္ ဆိုးေလ့ရွိေသာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ိဳး)
-အသက္ရူခက္ခဲျခင္း၊
-ေမာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာျပပါက နာတာရွည္ အဆုတ္ပြျခင္းျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
*တစ္ခါတစ္ရံ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (ထိုသို႔ျဖစ္ပါက အဆုတ္ကင္ဆာ၊ အဆုတ္တီဘီ စေသာ အျခားေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား စစ္ေဆးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္
-အရိုးပြျခင္း
-ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း
-ေျခလက္ေဖာျခင္း
-ေသြးေၾကာမ်ားမာျခင္း
-ၾကြက္သားမ်ားသိမ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျခားေသာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ထိခုိက္မႈ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေရာဂါသည္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ထိေရာက္ပါသည္။
–ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနပါကလည္း ေစာစီးစြာ ျဖတ္လိုက္သင့္သည္။
–အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ ေလထုသန္႔ရွင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ( ေန႔လည္ေန႔ခင္း ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိေအာင္ ျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္ထားပါ။)
–အိမ္တြင္းတြင္ မီးေသြးမီးဖို၊ ဓာတ္ေငြ႔ထြက္ေသာ ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား အသံုးမျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသံုးျပဳပါကလည္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
–လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက နွာေခါင္းစည္းကို လံုျခံဳစြာတပ္ဆင္ အသံုးျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္းကုိ ပါးစပ္ေပၚတြင္သာ အုပ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ အနည္းငယ္ အသက္ရူၾကပ္ေစေသာ္လည္း ေရရွည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဟု ယူဆကာ လံုျခံံဳေအာင္ တပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါေၾကာင္း အနည္းငယ္ဆီ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)