အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆို႔နင္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း(EAS)