အစာနင္သူ၊ သီးသူအား အေရးေပၚ ျပဳစုျခင္း

၁။ လူနာသည္ ဟပ္ထုတ္နိုင္ပါက ေခ်ာင္ဆိုး၍ အျမန္ဟပ္ထုတ္ခိုင္းရန္ အေရးႀကီးသည္
၂။ ေခ်ာင္းဆိုးနိုင္ျခင္း မရွိေလာက္ေအာင္ နင္ျခင္း သီးျခင္း ခံစားေနရပါက ပုံပါအတိုင္း ေနာက္မွသိုင္းဖက္၍ ရင္ညြန႔္ကို
အားျပင္းျပင္းႏွင့္ အေပၚဘက္သို႔ ေဆာင့္တြန္းပါ။ ၅ခ်က္အထိ ေဆာင့္တြန္းနိုင္သည္။

၃။ သိုင္းဖက္၍ မရနိုင္ေအာင္ အဝလြန္သူ ျဖစ္ပါက ေရွ႕သို႔ ကုန္းခိုင္းကာ ေက်ာကို အားႏွင့္ ထုေပးပါ။
၄။ လူနာသည္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနပါက အေရးေပၚ အသက္ကယ္ရန္ လိုအပ္သည္