အ၀လြန္သူမ်ားနွင့္အစာနင္ျခင္း

အဝလြန္သူမ်ားသည္ လည္ပင္းႂကြက္သား အားနည္းမွုေၾကာင့္ မၾကာခဏ အစာနင္တတ္၊ သီးတတ္ပါသည္။
အစာနင္တိုင္း အေရးေပၚ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ရွိပါက အေရးေပၚဟု သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

၁။ စကား မေျပာနိုင္ျခင္း၊ အသံ မထြက္နိုင္ျခင္း
၂။ ေခၽြးေစးမ်ား ျပန္လာျခင္း
၃။ ျပာႏွမ္းလာျခင္း
၄။ ဟပ္မထုတ္နိုင္ျခင္း
၅။ လဲက် သတိေမ့ေမ်ာသြားျခင္း