ကေလး အသက္ရႈရပ္၍ သတိေမ့ျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )