ဓာတုပစၥည္း ေသာက္သုံးမိျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )