ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း

ေလျဖတ္ေသာသူ ၃ေယာက္တြင္ ၁ေယာက္သည္ ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေနွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို
အလိုအပ္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ရံုမက မိနစ္အနည္းငယ္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရပါက ပ်က္စီးသြားနိုင္ပါသည့္ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေနွာက္သ႔ို ေအာက္ဆီဂ်င္ပို႔ေပးေသာ ေသြးေၾကာ(အထူးသျဖင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား) ပိတ္ေသာအခါ အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးကာ
ေလျဖတ္ပါသည္။

ေသြးေၾကာပိတ္ရေသာအေၾကာင္း ၂မ်ိဳးရွိပါသည္။
• ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း(artherosclerosis) နွင့္ ထိုနွင့္အတူျဖစ္ေသာ ေသြးခဲျဖစ္၍ ပိတ္ျခင္း၊
• အျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေသာ ေသြးခဲ ျပဳတ္ထြက္လာ၍ ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာအတြင္းသို႔ ၀င္ကာပိတ္ျခင္း။
ဤေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေလမျဖတ္မီ ေလျဖန္းျခင္းအရင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ေလျဖန္းျခင္းဆိုသည္မွာ
ရုတ္တရပ္ ေသြးမရ၍ ခဏသတိလစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ေလျဖတ္တတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ေလျဖန္းျခင္းျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္နွင့္
တိုင္ပင္ကာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ကုသမႈ ခံယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)