တင္းတိတ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္?

တင္းတိတ္ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေရာင္ျခယ္ပစၥည္း မယ္လ္လနင္ေတြ အေရျပားမွာ အမ်ားအျပားစုပံုလာျခင္းေၾကာင္ြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အထူးသျဖင့္ေ တာင္ေပၚေဒသရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အေတြ႕မ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ၁၀% လည္းတင္းတိပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးအစား အဓိကအာျဖင့္ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အေရျပား အေပၚလြာ epidermis ေအာက္တြင္ စုပံုေနေသာတင္းတိပ္( အညိဳရင့္ အစက္မ်ားအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရ) အေရျပား ေအာက္လြာ dermis ေအာက္တြင္စုပံုေသာတင္းတိပ္( အညိဳေဖ်ာ့ တင္းတိပ္အျဖစ္ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့သာ ျမင္ရ) လူတခ်ိဳ႕တ္င္ ၂မ်ိဳး လံုးေရာ၍ ေတြ႕ရတတ္သည္။

အဓိကျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းရင္း

အတိအက်ျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုဆိုးႏိုင္ပါသည္။

၁) ေနေရာင္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္း

၂) ေဟာ္မုန္း ေဆးသံုးစြဲျခင္း( သေနၱတားေဆး၊သံုးစြဲျခင္း)

၃)ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား

၄) သိုင္းရိုက္ေဟာ္မုန္းနည္းသူမ်ား

၅) မ်ိဳးသားစုတြင္ တင္းတိပ္ရွိသူမ်ား

ကုသႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ႏိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္းပါတယ္၊ ျဖစ္လာလၽွင္ကုသရန္ စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆရာဝန္ညြန္ၾကားေသာ hydroxyquinone ပါေသာ လိမ္းေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ အျခားေသာ Azelic acid, Retinol, Vitamin c တို႔ကိုလည္း ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိမ္းႏိုင္ ပါသည္။ အျခား chemical peelႏွင့္ laser နည္းလမ္းမ်ားလည္း ကုသျခင္းခံယူႏိူင္သည္

ကာကြယ္ရန္မွာ

ေနေရာင္ကာ Uv A , UV B လိမ္းေဆးပံုမွန္လိမ္းျခင္း ေနပူထဲသြားလၽွင္ ထီး၊ဦးထုတ္ပံုမွန္ေဆာင္းေပးျခင္း

မယ်တင်(ေဆး-၁)