အသားဝါျခင္း

အသားဝါျခင္းဆိုသည္မွာ မ်က္သားျဖဴႏွင့္ အေရျပားအသားေရာင္ ၀ါျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ အသားဝါတတ္ပါသနည္း။
ခႏၲာကိုယ္တြင္းရွိ ေသြးနီဥမ်ားသည္ ၅ ရက္တစ္ခါ အသစ္လဲေလ့ရွိပါသည္။ သက္တမ္းျပည့္ေသာ ေသြးနီဥမ်ားသည္ အသည္းႏွင့္
သရက္ရြက္မ်ားတြင္ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံရပါသည္။ ထိုအခါ ေသြးတြင္းအဝါဓာတ္ျဖစ္ေသာ ဘီလီ႐ူဘင္မ်ား ထြက္လာသည္။
ထိုအဝါဓာတ္မ်ားကို အသည္းတြင္ ဓာတ္ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္ေစကာ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆီးႏွင့္ဝမ္းမွစြန႔္ပစ္ေပးပါသည္။
သို႔ေသာ္
၁။ ေသြးနီဥမ်ား အလြန္အမင္းပ်က္စီးေစေသာ အခါ အသည္းမွ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္ထက္ ပိုမ်ားသြားလၽွင္ျဖစ္ေစ၊
၂။ အသည္းေရာင္ေန၍ျဖစ္ေစ၊
၃။ စြန႔္ပစ္ေသာ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ေန၍ျဖစ္ေစ၊ အသားဝါဓာတ္မ်ားလာပါသည္။
ထိုအခါ အေရျပားႏွင့္ မ်က္လုံးမ်ားတြင္ စုပုံလာကာ အသားဝါျခင္း ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဗီတာမင္ေအမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ဗီတာမင္ေအပါေသာ အားေဆးမ်ား သုံးစြဲမွုလြန္ကဲလၽွင္လည္း အသားဝါတတ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ မ်က္လုံးမ်ားမဝါတတ္႐ုံမက အႏၲရာယ္မျဖစ္တတ္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)