နွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရွာ႔ခ္၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ နွလံုးႂကြက္သြားပုပ္ျခင္း
၂။ နွလံုးစည္းခ်က္ မမွန္ျခင္း
၃။ အဆုတ္ေသြးေၾကာမႀကီး၌ ေသြးခဲဆို႔ျခင္း
၄။ အဆုတ္ ေလပိျခင္း(Tension pneumothorax)
၅။ နွလံုးေရလႊမ္းျခင္း(cardiac temponade)
၆။ နွလံုးႂကြက္သား ေယာင္ျခင္း
၇။ နွလံုး အဆို႔ရွင္ ပ်က္စီးျခင္း
၈။ နွလံုးေသြးေၾကာမႀကီး ကြဲထြက္ျခင္း