ဝက္ျခံျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (Causes of Acnes)

ဝက္ျခံ ဆိုသည္မွာ အဆီထုတ္ေပးေသာ အက်ိတ္ဂလင္းအဝ ေမြးညႇင္းေပါက္ေလးမ်ားတြင္ အညစ္အေၾကး၊ဆဲလ္အေသ စသည္တို႔ ပိတ္ရာမွ
အဓိကျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆီထုတ္ေပးျခင္း မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဝက္ျခံမ်ားစြာထြက္ေပၚ လာရပါသည္။
(၁) အပ်ိဳေဖၚ၊ လူပ်ိဳေဖၚ စဝင္ခ်ိန္
အမ်ိဳးသားေဟာ္မုန္း (Testosterone) မ်ားေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဝက္ျခံမ်ားစြာထြက္ေပၚျခင္း မွာပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။
(၂) မ်က္ႏွာ ေသခ်ာစြာမသစ္ျခင္း
တစ္ေန႔တာ သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ မ်က္ႏွာတြင္ ဖုန္၊အညစ္အေၾကးမ်ား ကပ္ညႇိေနတတ္သည္။
ထို အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မသန္႔စင္ပါက အဆီေပါက္ေလးမ်ားပိတ္ကာ ဝက္ျခံထြက္ေပၚလာ
တတ္ပါသည္။
(၃)အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးျခင္း
ဥပမာ။ ။ ႏြယ္ခ်ိဳ(steroide) အႏြယ္ဝင္ေဆးမ်ား၊ (Lithium) ကဲ့သို႔ေဆးမ်ားေသာက္သံုးျခင္း