အတြင္းတိမ္ႏွင့္ေရတိမ္

အတြင္းတိမ္ (cataracts) ႏွင့္ ေရတိမ္ (glaucoma) ႏွစ္ခုစလုံးသည္ မ်က္စိအျမင္အာ႐ုံကို ဆုံုး႐ွဳံးေစသည့္ အေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။ အတြင္းတိမ္မွာ မနာမက်င္ဘဲ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မ်က္စိကြယ္လာေစၿပီး ေရတိမ္မွာမူ နာက်င္တတ္ၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖစ္ပြားတတ္သလို ျဖည္းျဖည္းႏွင့္လဲ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္ ။

အတြင္းတိမ္မွာ မ်က္လုံးအတြင္းရွိ မွန္ဘီလူးေလးမ်ား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ မ်က္စိထဲသို႔ အလင္း ပံုမွန္အတိုင္း ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ တိမ္က့ဲသို႔ျဖစ္လာျခင္းပဲျဖစ္သည္ ။

ေရတိမ္မွာမူ မ်က္စိအတြင္း ဖိအားမ်ားလာကာ အျမင္အာ႐ုံေပးစြမ္းေစသည့္ မ်က္စိအာ႐ုံေၾကာမကိုဖိမိကာ ဒဏ္ရာျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။ ေရတိမ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ကြယ္သြားခ့ဲလွ်င္ ျပန္အလင္းမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ စကၠဳအလင္းဆုံး႐ွဳံးႏိုင္သည့္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

အတြင္းတိမ္ေရာ ေရတိမ္ေရာဟာ ဆီးခ်ဳိးသမားေတြမွာ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ေရတိမ္အေနျဖင့္ မ်က္စိတစ္ဖက္ထဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ေစေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္လံုးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ေရတိမ္လို႔ေခၚရျခင္းမွာ မ်က္စိအေရွ႕ခန္းတြင္ ေရမ်ားစုပုံေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုအရည္မ်ားသည္ ေျမာင္းကေလးမ်ားမွ စီးဆင္းသြားၿပီးအရည္သစ္မ်ားျဖင့္အစားထိုးလွဲလွယ္ေနေလ့ရွိပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ေရတိမ္ျဖစ္လာေသာအခါ ထိုေျမာင္းေပါက္ကေလးမ်ားပိတ္ဆို႔သြားသည့္အတြက္ အရည္ အေဟာင္းမ်ားမွာ စီးဆင္းစရာမရွိေတာ့သလို အရည္သစ္မ်ာ စုပုံလာသည့္အတြက္ ဖိအားမ်ားလာကာ အျမင္အာ႐ုံနာ့ဗ္ေၾကာကို ထိခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

အတြင္းတိမ္ေရာ ေရတိမ္ေရာဟာ ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ့ေရတိမ္မ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္မႈေတြမွာ ခြဲစိတ္၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ ။ အတြင္းတိမ္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားေနသည့္ လူေနမႈဘဝကို ထိခိုက္လာေသာအခါ ခြဲထုတ္ပစ္ရသည္ ။ ေရတိမ္တြင္မူ ေရာဂါလကၡဏာအလြန္ကြဲျပားၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ပင္ နာက်င္ျခင္း ပ်ဳိ့အန္ျခင္း အျမင္ဝါးျခင္းအစရွိသည့္ လကၡဏာသို႔ျဖစ္ေစကာ ေနာက္ဆုံးအျမင္အာ႐ုံဆုံး႐ုွံးသြားႏိုင္တယ္ ။

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈဟာ ေရတိမ္ခြဲစိတိမႈနဲ႔မတူဘူး ။ အတြင္းတိမ္ ကုသမႈမွာပ်က္ဆီးေနတ့ဲ မွန္ဘီလူးငို ထုတ္ယူဖယ္ရွားၿပီး အတုျပဳလုပ္ဖန္တီးထားတ့ဲ မွန္ဘီလူးအတုေလး တပ္ဆင္ရပါတယ္ ။ ေရတိမ္ ခြဲစိတ္ရာမွာေတာ့ ေလဆာအသုံးျပဳၿပီး မ်က္လုံးအေရွ႕က အရည္ေတြ မစီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ေနတ့ဲ ေျမာင္းကေလးမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ေပးပါတယ္ ။

ေစာေစာသိရွိၿပီး ေစာေစာကုသလွ်င္ ေနာက္ဆက္ဆြဲဆိုးက်ဳိးနည္းပါးမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသလာပါက မ်က္စိဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံး ျပသ တိုင္ပင္ေဆြးေဆြးကုသပါ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ