ကၽြန္မ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ေနပါသလား?

ရင္သားကင္ဆာရွိမရွိကို မိမိဘာသာ ကိုယ္တိုင္ရင္သားစမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္
သိရွိႏိုင္ပါသည္
အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းဟာ ရင္သားစစ္ေဆးျခင္း
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္
လစဥ္ ဓမၼတာေသြးဆင္းၿပီးေသာ အခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္လၽွင္ အေကာင္း
ဆံုးျဖစ္ပါသည္
မည္သို႔စမ္းသပ္ရမည္နည္း
အဆင့္ (၁)
ဦးစြာ မိမိေရွ႕တြင္ မွန္တစ္ခ်ပ္ထား၍ မိမိရင္သားႏွစ္ဖက္၏ အရြယ္အစား၊
ႏို႔သီးေခါင္းညီညာျခင္းရွိ မရွိ၊ ေယာင္ယမ္းျခင္းရွိမရွိ တို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
သင့္ပါသည္
အဆင့္ (၂)
ဒုတိယ အေနႏွင့္ မိမိလက္တစ္ဖက္အား ခါးေထာက္သည့္ အေနအထားထားၿပီး
(ဥပမာ ညာလက္အား ခါးေထာက္သည့္ အေနအထားႏွင့္) က်န္လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ (ဥပမာ
ဘယ္လက္) ၏ လက္ေခ်ာင္း ၄ေခ်ာင္းထိပ္အားစု၍ စမ္းသပ္ရပါမည္
ရင္သားတစ္ခုလံုးအား ျခံဳငံုစမ္းသပ္မိေစရန္ ရင္သားအား ႏို႔သီးေခါင္းေနရာမွ စတင္၍
ရင္သားအား ခ်ိဳင္းအေပၚ ၊ခ်ိဳင္းေအာက္၊ ရင္ညြန္႔ရိုး အေပၚဘက္၊ ရင္ညြန္႔ရိုး ေအာက္ဘက္
စသည္ျဖင့္ အပိုင္း ၅ ပိုင္းခြဲျခားစမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္
မိမိ စမ္းသပ္ခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အလံုး၊အက်ိတ္ ၊နာက်င္ျခင္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊ စမ္းသပ္ခ်ိန္တြင္ သတိထားသင့္ေသာ မူမမွန္ ရင္သား
အေနအထားမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္