မီးေလာင္ခံရေသာလူနာအား ျပဳစုျခင္း

မီးေလာင္ခံရေသာ လူနာအား မီးစြဲေနေသာ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္တို႔ကို ဖယ္ရွားကာ မီးေလာင္ရာနွင့္ ေဝးရာသို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးေနာက္

၁။ အကယ္၍ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ႀကီးပါက သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္စ သို႔မဟုတ္ ပတ္တီးစျဖင့္ ဖြဖြပတ္ကာ ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုး သြားပါ။
၂။ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္း၊ ေပါင္ၿခံၾကား၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါေနရာမ်ားသို႔ ေလာင္ပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုးသြားပါ။
၃။ ဒဏ္ရာ မႀကီးပါက မီးေလာင္ထားေသာ ဒဏ္ရာအား ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ ရနိုင္သမ်ွ ေဆးပါ။ စီးေနေသာေရျဖစ္လ်ွင္ ပိုေကာင္းပါသည္။ (ဘံုဘိုင္မွေရကို ဆိုလိုသည္) ေရဘံုဘိုင္ေအာက္တြင္ မိနစ္ ၂၀မွ ၃၀အထိ ထားပါ။
၄။ အနာေအးေစေသာ Bioplacenton ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ိဳးအလြယ္တကူ ရနိုင္ပါက လိမ္းေပးနိုင္သည္။
၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးမ်ားမွတစ္ပါး ဆရာဝန္ မၫႊန္ၾကားေသာ အျခားမည္သည့္ေဆး၊ အရည္၊အမႈန္ကိုမ်ွ မထည့္ပါနွင့္။
ေမးခိုင္ပိုး ဝင္တတ္ပါသည္။
၆။ ငန္းေဆး၊ မန္းေဆး၊ ေသြးလိမ္းရမည့္ေဆး၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ပရုတ္ေအး၊ ငံျပာရည္ စသည္တို႔ကို လိမ္းျခင္းသည္ အနာကို ပိုးဝင္ကာ
ျပည္တည္ေစနိုင္ျခင္း၊ အခန္႔မသင့္လ်ွင္ အနာရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကို ျဖတ္ရနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။