ကေလးအေနအထား ဆံုပိုင္းျဖစ္ေနပါလၽွင္

ကေလး ဆံုပိုင္းအေနအထားရွိျခင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမွာ ေခါင္းပိုင္းႏွင့္ေမြးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ကေလး၏

ေျခေထာက္ႏွင့္ တင္ပါးတို႔မွာ မိခင္၏ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ဘက္သို႔ ဦးတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၂၅% သည္ ေမြးခါနီး၃လ အေစာပိုင္းတြင္  ဆံုပိုင္းအေနအထား ကေလးရွိ

တတ္ပါသည္။  ေမြးဖြားရန္ရက္နီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ  ကေလးမွာ သဘာဝအေလၽွက္ေမြးဖြားရန္ ပံုမွန္ ေခါင္းပိုင္း

သို႔ေျပာင္းသြားတတ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္မူ ပံုမွန္တိုင္း ျပန္မလွည့္ဘဲ ၂၅ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဆိုသလို

ဆံုပိုင္းအေနအထားအတိုင္းရွိေနတတ္ပါသည္။

  ဆံုပိုင္းအေနအထား ၃မ်ိဳးရွိပါသည္။

ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းအေပၚေထာင္ေသာ ဆံုပိုင္း(၅၀% မွ၇၀%)

     တင္ပဆံုပိုင္းမွာ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအနီးရွိ၍ ေျခေထာက္မွာ ေခါင္းဘက္သို႔ ေထာင္လၽွက္အေနအထားရွိသည္။

ေျခေထာက္ေအာက္ဆိုက္ေသာ ဆံုပိုင္း(၁၀% မွ ၃၀%)

ကေလးေျခေထာက္ တစ္ေခ်ာင္း သို႔ ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး ေမြးလမ္းေၾကာင္းနီးရွ်ေနၿပီး ေမြးဖြားခ်ိန္ေရာက္ပါက

ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေမြးတတ္ပါသည္။

ေျခေထာက္ေကြးလၽွက္ရွိေသာ ဆံုပိုင္း

   တင္ပဆံုကိုင္းေမြးလမ္းေၾကာင္းအနီးရွိၿပီး ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးေကြးကာ ရွိေနတတ္ပါသည္။

 

ကေလးဆံုပိုင္းျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

  ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္

အခ်င္းအေရွေရာက္ျခင္း_ အခ်င္းမွာ သားအိမ္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး သားအိမ္ေခါင္းကို ဖံုးထားျခင္းျဖစ္သည္

လမေစ့ဘဲေမြးျခင္း_ ကေလးမွာ လမေစ့ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းပိုင္းသို႔ ျပန္မလွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတေယာက္ထက္ပိုျခင္း_ အမြာမ်ားတြင္ လွည့္စရာ ေနရာမရွိ၍ ျဖစ္သည္။

ေရမြာနည္းျခင္း၊မ်ားျခင္း_ ေရမြာနည္း၍ ကေလးမလွည့္ႏိုင္ျခင္း

                                       ေရမြာမ်ား၍ ကေလးမၾကာခဏ အေနအထားေျပာင္းျခင္း

သားအိမ္ပံုမွန္ မရွိျခင္း_ သားအိမ္တြင္ အသားလံုးရွိျခင္း၊ ခြဲေမြးျခင္းေၾကာင့္ အမာရြတ္ရွိေနျခင္း

ကေလးပံုမမွန္ျခင္း_ အခ်င္းတိုျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္း

သားအိမ္ေပ်ာ့ေန ျ ခင္း_ ကေလးအမ်ားအျပားေမြးဖူးျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္ႀကီေးနျခင္း

ဆံုပိုင္းမေမြးေအာင္အေနအထားေျပာင္းျခင္း

ဆရာဝန္မ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလးပံုမွန္ေခါင္းပိုင္း

ေရာက္ေအာင္ ၃၂ပတ္မွ ၃၇ပတ္အတြင္း ဆံုပိုင္းဆက္ရွိေနပါက ျပဳျပင္ေပးတတ္ပါသည္။

    သားအိမ္အျပင္မွ လွည့္ေပးျခင္း

   မိခင္၏ သားအိမ္ကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေအာင္လုပ္၍ ဆရာဝန္လက္ႏွင့္ အျပင္မွ လွည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မခြဲစိတ္ရေသာနည္းျဖစ္၍ သားဦးကိုယ္ဝန္ ၊ ေမြးရန္ရက္ေဝးျခင္းတြင္ ပိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေရမြာနည္းျခင္း၊ အမြာျဖစ္ျခင္းတြင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။

ေမြးဖြားႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ

   ရိုးရိုးေမြးျခင္း

 ခြဲေမြးျခင္း

   ဆံုပ္ုင္းအေနအထားရွိေသာ မိခင္မ်ားအဖို႔ ေဆးရံုတြင္သာ ေမြးဖြားျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ

လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအနၱရာယ္မ်ားက္ု ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မယ်တင်(ေဆး-၁)