ကေလးက်န္းမာဖို႔ မိခင္ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးၾကပါစို႔ (Breast Feeding)

မိခင္ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေသာ ကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္
(၁) အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္
ဥပမာ_ေလႁပြန္ေယာင္ျခင္း၊ အဆုတ္ေယာင္ျခင္း
(၂) ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၃) ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာျဖစ္မႈေလ်ာ့နည္းေစသည္
(၄) ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေပၚမႈ နည္းေစသည္
(၅) မွတ္ဥာဏ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္
(၆) ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားမႈနည္းေစသည္