ေမ့ေမ့မွတ္စု (၁၁) ႏို႔ေခ်ာင္း ပိတ္ျခင္း

ႏို႔တိုက္မိခင္ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏို႔ေခ်ာင္း ပိတ္ျခင္း ျပသနာကို ခံစားရတတ္ပါသည္။

ျဖစ္ေပၚပံုမွာ
ေမြးၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာလၽွင္ ႏို႔အံုမွ ႏို႔ထြက္ျခင္း သဘာဝအေလၽွာက္ မ်ားလာပါသည္၊ ထိုသို႔ထြက္လာေသာအခါ ရင္ေသြးေလးမွ လံုေလာက္စြာမစို႔ႏိုင္ျခင္း၊ မိခင္ႏို႔ထြက္လြန္စြာမ်ားျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

ခံစားရႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ား
ႏို႔အံုတင္းျခင္း၊ ေယာင္ကိုင္းျခင္း၊ နာျခင္း ၊ ကေလးႏို႔စို႔၍ မရျခင္း

ကာကြယ္ပံု
ကေလးေမြးၿပီးကာစမွ စ၍ မိခင္ႏို႔ကို အခ်ိန္မွန္ တိုက္ေကၽြးေပးျခင္း ၊ႏို႔ တစ္ဖက္ထဲကိုသာ အသံုးမျပဳဘဲ ႏို႔ႏွစ္ဖက္မၽွေအာင္ ကေလးႏို႔တိုက္ျခင္း

သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ပံု
ႏို႔ေခ်ာင္း ပိတ္၍ နာျခင္း။မာျခင္း ျဖစ္ပါက ဦးစြာ ႏို႔အံုကို ေပ်ာ့ေအာင္ ေရေႏြးအိတ္ကပ္ျခင္း၊ ေရေႏြးစပ္ကာ ေရခ်ိဳးေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေရ မဟုတ္ေသာ အျခားအရည္မ်ား ေလၽွာ့ေသာက္သင့္ပါသည္။ ကေလးႏို႔တိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္မူ ေရခဲ ဝတ္ကပ္ျခင္း၊ ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္ထားေသာ ေဂၚဖီရြက္ ကပ္ျခင္း၊ ေရေအးႏွင့္ ႏို႔အံုကို ေဆးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏို႔ေခ်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြြင္ သက္ေတာ့သက္သာရွိေသာ ႏို႔တိုက္ ေဘာ္လီ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္သင့္သည္။

သတိျပဳရန္
ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မသက္သာလၽွင္ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

မယ္တင္(ေဆး ၁)