ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္ဝန္

ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ ရင္သားကင္ဆာကို အမွတ္မထင္သိရွိျခင္းမ်ိဳး
ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။
အမ်ိဳးသမီး အေယာက္၃၀၀၀ မွာ တစ္ေယာက္ဟာ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ပါ။

ယခုအခါ နည္းပညာတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ဒီေရာဂါျဖစ္ပြာေသာ္လည္း မိခင္ေရာ၊ကေလးအတြက္ပါ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာရွိလာပါသည္။

ဘယ္လိုသိရ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္သိတဲ့ ရင္သားကင္ဆာ ဟာ ပံုမွန္အခ်ိန္မွာသိတဲ့ ရင္သားကင္ဆာထက္ ပ္ုၿပီး
အဆင့္ျမင့္ေန (ျပန္႔ႏွံ႔) ေနတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တက္လာေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားက
ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ျပန္ရည္ေၾကာ အႀကိတ္ဆီ ပိုမို ျပန္႔ႏွံ႔ေစလို႔ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အဓိက အားျဖင့္
အီစရ္ုဂ်င္၊ ပရိုဂ်က္စတီရုန္း ပမာဏ မတည္ၿငိမ္ဘဲ ရင္သားတစ္ရူးဆဲလ္ေတြဟာ ႀကီးထြားျခင္းမမွန္ဘဲျဖစ္တတ္
ပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ရင္သားဟာ ပိုၿပီး ႀကီးထြားလာတတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္မ်ားအေနႏွင့္
ေတာင္ ကင္ဆာ အလံုးႏွင့္ ပံုမွန္ရင္သားႀကီးထြားျခင္းၾကား ခြဲျခားခက္လာပါသည္။

ရင္သားကင္ဆာျဖစ္မျဖစ္ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?
ရင္းသားမွာ အလံုးတစ္ခုရွိပါက အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္ အသားလံုးမွသည္ ကင္ဆာအသား
လံုးအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာေအာင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာစမ္းစစ္ၿပီး အသားစယူျခင္းအထိ
စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသားစကို ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔၍ အေျဖကို ေသလ်ာစြာစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
အသားစ ယူျခင္းတြင္
၁) အပ္အေသးႏွင့္ စုပ္ယူျခင္း
၂) အပ္အႀကီးႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္း
၃) အလံုးတစ္လံုး လံုးက္ု ခြဲစိတ္ထုတ္ယူျခင္းတို႔ ရွိပါသည္။

ဘယ္လိုကုသႏိုင္ပါသလဲ?
ကင္ဆာအလံုး၏ ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ ျပန္႔ပြားျခင္းေပၚမူတည္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္
ဆရာဝန္က ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ကိုယ္ဝန္မရွိသူျဖစ္ပါက ေစာစီးစြာသိခ်ိန္တြင္ ခြဲစိတ္ၿပီး အက်ိတ္ကို
ထုတ္ျပစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္မူ အေမေရာ၊ကေလးပါ စိတ္အခ်ရဆံုးနည္းလမ္းကိုသာ
ဆရာဝန္က ေရြးခ်ယ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ကုသႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမွာ ရင္သားျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊သို႔ အလံုးသီးသန္႔ထုတ္ျခင္းႏွင္
ျပန္ရည္ေၾကာအႀကိတ္ကို အကုန္အစင္ ထုတ္ျပစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း
ကိုလည္း အက်ိတ္အေနအထားေပၚမူတည္၍ ညြန္႔ၾကားႏိုင္သည္။ ေဟာ္မုမ္းကုသမႈလည္း
လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္းသည္ သေနၱသားကို ထိခိုက္ႏိုင္ေျခမရွိ
ဟူဆိုၿပီး ေဟာ္မုန္းကုထံုးကိုမူ အလြန္လိုအပ္မွသာ သံုးသင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ရင္သားကင္ဆာရွိသည္ဟု သိသိျခင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း
ျပပါ။ ကုသမႈမ်ားစြာကို နာလည္ေအာင္ေသခ်ာေဆြးေႏြးၿပီး သင္ေရာသင့္ကေလးပါ စိတ္အခ်ရဆံုးနည္းလမ္းကို
ေရြးပါ။ ေသခ်ာစြာစဥ္းစား၍ ဆရာဝန္က ကုသမႈပံုစံ
ရင္သားကင္ဆာအျမစ္ျပတ္ေအာင္ကုသႏိုင္ပံုက္ု ေရြးခ်ယ္ေပးပါလိမ့္မည္။