အလိုအ​ေလၽွာက္မဟုတ္​ေသာ ​ေသြး​ေပါင္ခ်ိန္စက္ျဖင့္ ​ေသြး​ေပါင္ခ်ိန္တိုင္းနည္း