သားမ့ဲသေႏၶ

သားမ့ဲသေႏၶဆိုတာ မ်ဳိးေအာင္ၿပီး မမ်ဳိးဥဟာ သားအိမ္နရံကိုတြယ္ကပ္ေပမယ့္ သေႏၶသားအျဖစ္ ဖြံၿဖိဳးမႈမရွိလာျခင္းကိုေခၚပါတယ္ ။ ဒီကိစၥဟာ ကိုယ္ဝန္အေစာပိုင္း သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္းျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ အဓိကအျဖစ္မ်ားဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစာလြန္းတ့ဲအတြက္ ကိုယ္ဝန္ရွိမွန္းေတာင္ မသိလိုက္သည္အထိ ျဖစ္ပြားပါတယ္ ။

ဒီသားမ့ဲသေႏၶျဖစ္စဥ္ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္သာ္အထိ မ်ားျပားပါတယ္ ။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိတ့ဲအခါ မ်ဳိးေအာင္ၿပီးတ့ဲ မမ်ဳိးဥဟာ သားအိမ္နံရံကို တြယ္ကပ္ၿပီး ငါးပတ္ကေန ေျခာက္ပတ္ၾကာတ့ဲအခ်ိန္မွာ သေႏၶသားေလာင္းေလးအျဖစ္ စရွိသင့္ေနပါၿပီ ။ ဒီသားမ့ဲသေႏၶျဖစ္တ့ဲအခါ သေႏၶသားကို ဝန္းရံၿပီး အုပ္ထားတ့ဲ ေရမႊာအိတ္ဟာ ႀကီးလာေပမယ့္ အထဲမွာ သေႏၶသားဟာ မဖြံ႕ၿဖိဳးလာဘဲ ရွိေနပါတယ္ ။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရသလဲ ?

အဓိကမွာ Genes မ်ဳိး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ မမ်ဳိးဥ သုတ္ပိုးေကာင္ အရည္အေသြးအားနည္းတာေၾကာင့္လဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

အဓိကမွတ္သားရန္မွာ ဒီလိုျဖစ္ရတ့ဲအေၾကာင္းအရင္းဟာ သင့္အေနအထိုင္အျပဳအမူ သင့္ေၾကာင့္လုံးဝမဟုတ္သလို ကာကြယ္လို႔လဲမရပါဘူး ။ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ ဒီလိုသားမဲ့သေႏၶဟာ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ေတာ့ျဖစ္ပြားပါတယ္ ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ဒီလိုသားမ့ဲသေႏၶျဖစ္တ့ဲအခါ သင့္အေနနဲ႔ ပုံမွန္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက့ဲသို႔ လကၡဏာမ်ားခံစားေတြ႕ရွိရႏိုင္ပါတယ္ ။ ဆီးစစ္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာလဲ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း ျပႏိုင္ပါတယ္ ။

ထိုက့ဲသို႔လကၡဏာရပ္မ်ားျပၿပီး မၾကာမီ သားပ်က္သားေလွ်ာ လကၡဏာေတြ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္ ။ လကၡဏာရပ္မ်ားအေနနဲ႔

* ဗိုက္ေအာင့္တာ

* ေသြးဆင္းတာ အစက္အေပ်ာက္ေတြစြန္းတာ

* ပုံမွန္ထက္ေသြးဆင္းမႈ မ်ားျပားတာ

ဒီလိုလကၡေတြေတြ႕ရွိရၿပီဆို သင့္အေနနဲ႔ ပ်က္က်ျခင္းအေျခအေနျဖစ္ေနပါၿပီ ။

ဒီေရာဂါကိုသိရွိေစရန္ႏွင့္ ေသခ်ာေရာဂါနာမည္တပ္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေသြးအတြင္း hCG ပမာဏကိုတိုင္းႏိုင္ၿပီး Ultrasounds ႏွင့္ ၾကည့္႐ွဳစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ သံသယရွိတ့ဲအခါ အခ်ိန္မေရြး ဆရာဝန္ႏွင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျပသရန္လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္မွ သားအိမ္ထဲတြင္ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားမက်န္ရန္ သားအိမ္ျခစ္ျခင္းက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ