အေသးစားထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရရွိ၍ေသြးထြက္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း