လမ္းေလၽွာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား

ေန႔စဥ္ မိနစ္၃၀ ခန္႔လမ္းေလၽွာက္ျခင္းက
ခနၱာကိုယ္က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါသည္
လမ္းေလၽွက္ျခင္းက သင့္အား
(၁)စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကို ေလၽွာ့နည္းေစသည္
(၂)အာရုစူးစိုက္မႈ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ
တို႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္
(၃)သတိေမ့ေစေသာ အယ္လ္ ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ
ေလ်ာ့က်ေစသည္
(၄) ေသြးေပါင္က်ေစသည္
(၅)ခါးနာသက္သာေစသည္
(၆) အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈေလၽွာ့နည္းေစသည္
(၇)ပိုမိုက်န္းမာတက္ႂကြေစသည္
(၈)အရိုးအဆစ္ သန္မာျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္
(၉) ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ ေလၽွာ့နည္းေစသည္