လမ္းေလၽွာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား

ေန႔စဥ္ မိနစ္၃၀ ခန္႔လမ္းေလၽွာက္ျခင္းက ခနၱာကိုယ္က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္

လမ္းေလၽွက္ျခင္းက သင့္အား

(၁)စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကို ေလၽွာ့နည္းေစသည္

(၂)အာရုစူးစိုက္မႈ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ

တို႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္

(၃)သတိေမ့ေစေသာ အယ္လ္ ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ

ေလ်ာ့က်ေစသည္

(၄) ေသြးေပါင္က်ေစသည္

(၅)ခါးနာသက္သာေစသည္

(၆) အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈေလၽွာ့နည္းေစသည္

(၇)ပိုမိုက်န္းမာတက္ႂကြေစသည္

(၈)အရိုးအဆစ္ သန္မာျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္

(၉) ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ ေလၽွာ့နည္းေစသည္

မယိတငိ(ေဆး-၁)