ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေသာ နႏြင္း

နႏြင္းဟာ ဂ်င္းကဲ့သို႔ အမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ကဆင္းသက္လာပါတယ္။
နႏြင္းမွာေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိမွန္း သိရွိၿပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။
ထိုအခ်က္မ်ားစြာမွ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဗဟုသုတအလို႔ငွာ
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အေရျပားဆိုင္ရာ
၁) အေရျပားဝင္းပေစသည္။
၂) ေသြးသန္႔ေစသည္။
၃) အနာက်က္ျမန္ေစၿပီး ပိုးေသေစေသာအာနိသင္ရွိသည္။

ေသြးတြင္းတြင္
၁) cholestrol က်ေစသည္။
၂) ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ေပးသည္။

အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ
၁) ရင္ၾကပ္ သက္သာေစသည္။
၂) ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာေစသည္။

အစာေျခလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ
၁) အစာေၾကေစသည္
၂) ေလပြျခင္းသက္သာေစသည္