အပ်ိဳဗိုက္ဟူသည္

အပ်ိဳဗိုက္ …..တစ္နည္းအားျဖင့္ ယခင္ကတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ဖူးပဲ …..အခုမွ ပထမဦးဆံုးကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ဗိုက္။ ၾကားဖူးၾကပါတယ္ ” အပ်ိဳဗိုက္မို႔ ဗိုက္မထြက္ေသးတာ…..” အပ်ိဳဗိုက္ဆိုတာ ၅လ ၆လေလာက္ေနမွထြက္တတာ ” စသျဖင့္ေပါ့။

တကယ္လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က္ုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ အပ်ိဳဗိုက္ႏွင့္ ယခင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖူးသူ၏ဗိုက္…..အနည္းႏွင့္အမ်ားေတာ့ ကြာဟမႈရွိသည္။

အေရျပားရဲ႕ သေဘာတရားအရ က်ံဳ႕ႏိုင္ ဆန္႔ႏိုင္စြမ္းရွိသည္( ဥပမာ – သားေရကြင္း လိုေပါ့။သားေရကြင္းသည္ က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း…..သားေရကြင္းအသစ္ႏွင့္ ဆြဲဆန္႔ၿပီးသားသံုးၿပီးသား သားေရကြင္းတို႔ အေလ်ာ့အတင္းကြာသည္။)အလားတူပဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖူးသူတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ထပ္ေဆာင္တဲ့အခါ အေရျပားကအနည္းငယ္ေလ်ာ့ရဲႏွင့္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လႏုစဥ္မွာပင္ ဗိုက္ထြက္ႏိုင္သည္။အပ်ိဳဗိုက္မူကား အေရျပား၏တင္းရင္းမႈေၾကာင့္ ဗိုက္ထြက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ သတိျပဳရမည္မွာ …..အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေယဘုယ်သေဘာတရားကို ရွင္းျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး…..ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၏ ဗိုက္အရြယ္အစား အႀကီးအေသးမွာ …..ဗိုက္ထဲက ကေလး၏အရြယ္အစား၊ေရမႊာရည္ အနည္းအမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနေသးေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

အပ်ိဳဗိုက္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖူးသူတို႔၏ ေနာက္ထပ္ ျခားနားခ်က္တစ္ခုမွာ …..
အပ်ိဳဗိုက္မွာ ကေလးလႈပ္ျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ ၁၈ပတ္ – အပတ္၂၀ ေလာက္မွ စတင္ခံစားရတတ္ၿပီး
အရင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖူးသူမ်ားမွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ ၁၃ပတ္ – ၁၆ပတ္ေလာက္ကတည္းက ကေလးလႈပ္ျခင္းကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတအေနႏွင့္ သိထားသင့္ၿပီး၊မိမိကိုယ္ဝန္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ဆရာမထံ စနစ္တက် ပံုမွန္ျပသျခင္းျဖင့္ အေမေရာ ကေလးပါ က်န္းမာစြာ ဖြားျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္နီေမ