ဘီစီဂ်ီ (BCG)

Bacillus Calmette Guerin (BCG)ေခၚေသာ ကာကြြယ္ေဆးသည္ တီဘီပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဦးေနွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ
(ဦးေနွာက္တီဘီ)ကို ကာကြယ္ေပးေသာေဆးျဖစ္ပါသည္။ တီဘီေရာဂါကိုကာကြယ္ေသာေဆး မဟုတ္ပါ။
ေဆးရံုတြင္ ေမြးေသာ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအား ပံုမွန္ထိုးေပးေသာ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ေမြးစတြင္ မထိုးခဲ့ပါက အသက္ ၂လ
ကာကြယ္ေဆးထိုးေသာအခါမွ ထိုးနိုင္ပါသည္။
တစ္ၾကိမ္သာထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လက္ေမာင္းတြင္ အမ်ားဆံုးထိုးေလ့ရွိပါသည္။ ထိုးျပီး ၂-၃ ပတ္အၾကာတြင္ ေဆးထိုးေသာေနရာတြင္ အနီကြက္ေပၚလာတတ္ျပီး
အမာရြတ္က်န္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ျပေသာ သေဘာျဖစ္၍ စိတ္ပူရန္မလိုပါ။
မထိုးသင့္ေသာသူမ်ား-
• ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ HIV ပိုးရွိသူ သို႔
• ပိုးရွိသည္ဟု သံသယသူ သို႔
• ေရာဂါလကၡဏာရွိသူမ်ား