ေမ့ေမ့ မွတ္စု (၃) သားသားေလး သြားေပါက္ေနာက္က် ေနပါသလား?

ေမေမ့ ေခါင္းထဲ အေတြးတစ္ခု ဝင္ေနသည္၊ သြားငုတ္တုတ္ လူငုတ္တုတ္ျဖစ္ရမယ့္ သားသားတစ္ေယာက္ လူကေတာ့ ထိုင္ေနၿပီ သြားကမထြက္ေသး၊ သြားေပါက္မ်ား ေနာက္က်ေနတာလား? စိတ္ပူစရာမ်ားရွိသလား?

ဒီလိုအေတြး ေမေမ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြးေကာင္းေတြးမိ လိမ့္မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သြားေပါက္ေသာအရြယ္ ေလးကို ဇယားေလးႏွင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

သြားအမ်ိဳးအစား သြားေပါက္ေသာ ကေလးအသက္ သြားက်ိဳးႏိုင္ေသာ ကေလးအသက္
ေရွ႕သြား ၂ေခ်ာင္း(အေပၚ) ၈လ မွ ၁၂လ ၆ႏွစ္ မွ ၇ ႏွစ္
ေရွ႕သြား ၂ေခ်ာင္း(ေအာက္) ၆လမွ ၁၀လ ၆ႏွစ္မွ ၇ႏွစ္
အစြယ္သြား (အေပၚ) ၁၆လ မွ ၂၂လ ၁၀ႏွစ္ မွ ၁၂ႏွစ္
အစြယ္သြား (ေအာက္) ၁၀လမွ ၁၆လ ၇ႏွစ္မွ ၈ႏွစ္
ပထမ အံသြား(အေပၚ) ၁၃လမွ ၁၉လ ၉ႏွစ္မွ ၁၁ႏွစ္
ပထမ အံသြား (ေအာက္) ၁၇လ မွ ၂၃လ ၉ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္
ဒုတိယ အံသြား(အေပၚ) ၂၃ လမွ ၃၁လ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္
ဒုတိယ အံသြား (ေအာက္) ၂၅လ မွ ၃၁လ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္

မယ္တင္ (ေဆး ၁)