ေအာ္တစ္ဇင္ ႏွင့္ သင္ၾကားအေထာက္အကူျပဳနည္းမ်ား

ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကို သိရွိျခင္းျဖင့္
ပိုမိုအက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္
(၁) သင္ၾကားျခင္းၿပီးဆံုးတိုင္း သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို သံုးပါ
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်မႈရွိမရွိ သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ပါ
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတိုင္းေတာ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳပါ
(၂) စကားကိုလိုရင္းတိုရွင္းေျပာပါ
(၃)အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လိုခ်င္သည့္ လူမႈေရးစည္းကမ္းႏွင့္ စြမ္းအားတို႔ကို
သင္ေပးပါ
(၄)ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားစြာေပးျခင္းက ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားအား စိတ္ရွပ္ေစပါသည္
ထို႔ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ာူစြာမေပးသင့္ပါ
(၅) ေမးခြန္းေမးသည္ကို မေျဖဘဲ မိမိအားျပဴး၍ ၾကည့္ေနလၽွင္ ေမးခြန္းကို ထပ္ေျပာပါ၊
ထပ္ေျပာျခင္းျဖင့္ သူနားမလည္သည္ကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္းျပႏိုင္သည္
(၆) စကားကို တည့္တည့္ေျပာပါ၊ ေစာင္းေျပာသည္ကို မသိတတ္ပါ၊
ဥပမာ_ စာအုပ္မ်ားျပန္႔ၾကဲေနသည္ကို သန္႔ရွင္းေနတာပဲဟု ေစာင္းေျပာသည္ကို တကယ္ထင္၍
မၾကာခဏ ထိုအျပဳအမူလုပ္တတ္ပါသည္
(၇) စကားကို ရိုးရွင္းစြာေျပာပါ ဥပမာ_ တံုးလံုးပက္လက္ႀကီးမေနႏွင့္ စေသာစကားမ်ားေရွာင္ပါ
(၈)ျပဳလုပ္ေစခ်င္သည္ကို တည့္တိုးေျပာပါ
(၉)ျပဳလုပ္ခိုင္းသည္ကို နားလည္ျခင္းရွိမရွိျပန္ေမးပါ
(၁၀) တစ္ေန႔တာ ပံုမွန္ေဆာင္စြက္ရန္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲေပးပါ
(၁၁) ေျပာင္းလဲမည့္ျဖစ္စဥ္ကို အစဥ္ႀကိဳသိ၍ ေျပာင္းလဲမည့္အေၾကာင္းႀကိဳေျပာပါ
(၁၂)ေဆာင္ရြက္လိုသည္မ်ားကို ခိုင္းရာတြင္ ကေလး၏နာမည္ကို တိက်စြာေခၚ၍ ခိုင္းပါ
(၁၃)နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ဆက္သြယ္ပါ
(၁၄)ျဖစ္ႏိုင္လၽွင္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ စာေရးျခင္း၊စာသင္ျခင္း တို႔ကို အားေပးပါ
(၁၅) အေၾကာင္းအရာ(သို႔) အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျပဳလုပ္လၽွင္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို အစဥ္သတိျပဳပါ
(၁၆) ကေလး၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ အျပဳအမူတို႔ကို စိတ္ဆိုးေဗြယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္
(၁၇) အျခားကေလးမ်ား ေနာက္ေျပာင္ျခင္းမရွိေအာင္ကာကြယ္ေပးပါ ၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း
ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးပါ
(၁၈) ကေလးနားမလည္ ၊မႏွစ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မလုပ္မိေစရန္ႏွင့္
အျခားေသာ ကေလးအတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ အျပ္စုလိုက္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရန္အားေပးပါ