လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၱာရွိ ေသြးလည္ပတ္မႈ စနစ္ကို ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ နွလံုး၊ ေသြးျပန္ေၾကာနွုင့္ ဆံျခည္မ်ွင္ေသြးေၾကာငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
ထိုေသြးေၾကာမ်ား၏ နံရံမ်ားတြင္ ကိုလက္စေတာေခၚ အဆီမ်ားနွင့္ ကယ္ဆီယမ္တို႔ စုပံုကာ အနယ္အဖတ္အျဖစ္ကပ္ေန၍ ေသြးေၾကာမ်ားက်ဥ္းလာျခင္းကို ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း(atherosclerosis) ဟုေခၚပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာနံရံမ်ားထူ၍ မာလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ စုပံုလာေသာအနည္အဖတ္မ်ားသည္ ၾကာလာေသာအခါ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းမွသည္ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းအထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းသည္ ခႏာၱကိုယ္တြင္းရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာအားလံုးတြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကိုယ္တြင္း တစ္ေနရာတြင္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းသည္ဟု ေတြ႕ရွိပါက ေနရာအနွ႔ံရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားတြင္လည္း ေသြးေၾကာက်ဥ္းေနတတ္သည္ဟု သတိျပဳနိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)