ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆးအေထြေထြ
ယေန႔ အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေနမေကာင္းျဖစ္သည္ဟုသတင္းၾကား၍ သတင္းေမးထြက္ခဲ႔ရာမွ ထင္မွတ္မထားေသာ စကားမ်ားေၾကာင့္ အံ့ၾသမိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းမ်ိဳးမွာ စပ္ေဆးမ်ား တစ္ေခတ္ထေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ အထူးအဆန္းတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါေခ်။ ထူးဆန္းသည္မွာ ေဆးေလာကနွင့္ လက္လွမ္းမီရာတြင္ ရွိေနလ်က္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ေျပာရံုမွ်ျဖင့္ ၾကံဳရာပိုးသတ္ေဆး ဝယ္ေသာက္ေနျခင္းပင္။

ပိုးသတ္ေဆးဟု အလြယ္တကူေျပာေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားသည္ မိမိထင္ရာေသာက္သံုးေန၍ မေကာင္းေသာေဆး အမ်ိဳးအစားဟုပင္ ဆိုနုိင္ပါသည္။ အျခားေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ

 • ေဆးယဥ္ပါးေသာ ပိုးမ်ားေပါက္ပြားရန္ ကူညီေပးသကဲ့သို႔
 • ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပြားပါက ေဆးမတိုးဘဲဒုကၡေရာက္ေစျခင္းတို႔ပင္။

ထို႔အျပင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါပိုးကိုသာ ေသေစနိုင္သျဖင့္ မည္သည့္ပိုးေၾကာင့္မွန္း မသိဘဲ မေသာက္သံုးသင့္ပါ။
ပိုးမ်ားတြင္ပင္

 • ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား
 • ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား
 • သံေကာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး
 • ပရိုတိုဇိုးဝါး
 • မႈိမ်ားဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အျပင္ ေဖာ္ျပပါပိုးအုပ္စုေအာက္တြင္ ထပ္ခြဲထားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ပိုးမ်ားသည္ သာမန္ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ မလံုေလာက္၍ စနစ္တက် ေဆးေသာက္သံုးရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ားလည္းရွိေပေသးသည္။ ဥပမာ။ တီဘီေရာဂါ၊ အနာၾကီးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မိမိဘာသာ ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္သာမက ေသာက္သံုးရန္ ဆရာဝန္မွညႊန္ၾကားပါက

 • မိမိေသာက္သံုးေဆးအမ်ိဳးအစား
 • ေသာက္သံုးရမည့္ပမာဏ
 • ေသာက္သံုးရမည့္ အခ်ိန္
 • ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္သံုးရမည့္ကာလ
 • မတည့္ေသာေဆးရွိပါက ထိုေဆးအမည္တို႔ကို ပါေသခ်ာစြာ မွတ္သား လိုက္နာရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)