ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္း

ေသြးေၾကာမ်ားသည္
• ေမြးရာပါျဖစ္ေစ၊
• ေသြးေၾကာနံရံမ်ားပ်က္စီးေစေသာ ေရာဂါ သို႕ ပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
ေသြးေၾကာနံရံမ်ားပါး၍ အိတ္ကဲ့သို႔ ေဖာင္းထြက္လာနိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္ ေသြးေၾကာပမာဏထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပို၍ ေဖာင္းမွသာ
ေသြးေၾကာေဖာင္းသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေသြးလႊတ္ေၾကာၾကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္ပါသည္။

Berry’s aneurysm ေခၚ ဘယ္ရီ ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္း

ဘယ္ရီေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဦးေနွာက္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေမြးရာပါ ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေသြးလႊတ္ေၾကာမၾကီးေဖာင္းျခင္း
ဗိုက္အတြင္းရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာၾကီးေဖာင္းျခင္း
မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထို ေသြးေၾကာေဖာင္းေသာေနရာမ်ားသည္ သာမန္ေသြးေၾကာမ်ားထက္
ပို၍ပါးရံုမက ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းမ်ား ပို၍ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)