ေဆးဓာတ္မတည့္ျခင္း

ေဆးဓာတ္မတည့္ျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္
ေဆးဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္း၌ Histamineဓာတ္မ်ား ထြက္သျဖင့္
-ေသြးေၾကာမ်ား စိမ့္ျခင္း
-ေဖာေယာင္ျခင္း
-အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း
-ျပာနွမ္းျခင္း
-အင္ျပင္ထျခင္း
-ယားယံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္

ေဆးဓာတ္မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ
-ယားယံျခင္း
-ေခြၽးေစးျပန္ျခင္း
-နီရဲလာျခင္း
-အင္ျပင္ထျခင္း
-အထက္လန္ ေအာက္ေလ်ွာ ျဖစ္ျခင္း
-ေယာင္ယမ္းျခင္း
-အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္း
-ျပာနွမ္းျခင္း
-ရင္တုန္ျခင္း
-ေသြးေပါင္က်ျခင္း