ေသြးအားနည္းျခင္း ဆိုသည္မွာ မိမိရွိေနေသာ အသက္အရြယ္၊ က်ားမတြင္ ရွိသည့္ေသာေသြးနီဥတြင္းရွိ ဟီမိုဂလိုဘင္ ေခၚ ေရာင္ျခယ္ပစၥည္း ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
• အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ဟီမိုဂလိုဘင္ ၁၁.၅ mg/dl ေအာက္
• အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ ဟီမိုဂလိုဘင္ ၁၃.၅ mg/dl ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလွ်င္ ေသြးအားနည္းသည္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။
ေသြးအားနည္းရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။
၁။ ေသြးနီဥတြင္ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 ဥပမာ- သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း။
၂။ ေသြးထုတ္ေသာ ရိုးတြင္းျခင္ဆီခမ္းေျခာက္ျခင္း နွင့္ အျခားေသာရိုးတြင္းျခင္ဆီျပႆနာမ်ား
၃။ ေသြးထြက္ျခင္း
 ကိုယ္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အေရျပားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေသြးတစိမ့္စိမ့္ ၾကာရွည္ထြက္ေနျခင္း၊ ေသြးမ်ားစြာ ရုတ္တရက္ ထြက္သြားျခင္း။
၄။ ေသြးနီဥမ်ား ကိုယ္တြင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္း
 ငွက္ဖ်ား စေသာေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ေသြးနီဥမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ သရက္ရြက္မွ ေသြးမ်ားစြာကို ဖ်က္စီးပစ္ေနျခင္း။
၅။ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား
 နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ျခင္း
စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)